Thực hiện kế hoạch triển khai ISO 2014, trường Đại học Bách Khoa sẽ tiến hành đánh giá nội bộ công tác ISO tại 9 đơn vị trực thuộc. Thời gian đánh gía diễn ra từ ngày 16/9 đến  ngày 19/9/2014.

Các đơn vị triển khai ISO năm 2014:

1. Khoa Cơ khí

2. Khoa Kỹ thuật Giao thông

3. Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

4. Khoa Môi trường và Tài nguyên

5. Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp

6. Trung tâm Ngoại ngữ

7. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & việc làm

8. Phòng Tổ chức – Hành chính và Văn phòng BGH

9. Ban Đảm bảo chất lượng.