Các quy định về kiểm định chất lượng

1. Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Download 

2. Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.
Download 

3. Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Thay thế cho Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007.Download 

4. Công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học.Download

5. Quyết định số 76/2007/ QĐ – BGDĐTQuy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.Download 

6.Quyết định số 06/2014/ VBHN – BGDĐT  ngày 04/3/2014 – Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

Download

Xem văn bản từ Bộ Giáo dục & Đào tạo