Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Danh mục quy trình ISO về hoạt động Đảm bảo chất lượng:

  1. Quy trình về quản lý cơ sở dữ liệu Đảm bảo chất lượng
  2. Quy trình đánh giá chương trình đào tạo
  3. Quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo
  4. Quy trình đánh giá nội bộ trường theo AUN
  5. Quy trình cải tiến chất lượng sau đánh giá
  6. Quy trình khảo sát sự hài lòng của sinh viên về môn học
  7. Quy trình khảo sát sinh viên năm cuối về chương trình đào tạo và dịch vụ hỗ trợ
  8. Quy trình khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp
  9. Quy trình kiểm soát khảo sát doanh nghiệp
  10. Quy trình khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ công nhân viên về môi trường làm việc