Trường Đại học Bách Khoa đang tiến hành 2 loại khảo sát ý kiến của sinh viên sau: