1. obuchenie_uchastiyu_v_auctionah_i_torgagHọp giao ban công tác Đảm bảo chất lượng ngày 26/6/2014

     Xem biên bản họp giao ban công tác Đảm bảo chất lượng

2. Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường ngày 12/7/2014