KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN CỦA BỘ GD&ĐT

  • Mục đich của Kiểm định chất lượng:

Kiểm định chất lượng giáo dục trường được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường; xác nhận mức độ trường đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai  đoạn nhất định; giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; làm cơ sở cho người học lựa chọn trường và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

  • Quy trình của Kiểm định chất lượng:
  1. Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục với Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến hành tự  đánh giá và gửi báo cáo tự  đánh giá cho Bộ Giáo dục và  Đào tạo.
  2. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài nghiên cứu báo cáo tự  đánh giá, khảo sát, viết báo cáo đánh giá ngoài, gửi cho trường được đánh giá, cho Bộ Giáo dục và  Đào tạo để chuẩn bị thẩm định kết quả  đánh giá chất lượng giáo dục.
  3. Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành thẩm định kết quả  đánh giá chất lượng giáo dục, đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo công nhận hoặc không công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
  4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận hoặc không công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
  • Điều kiện để được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định: Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục nếu có 80% số tiêu chí đạt yêu cầu.
  • Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục: Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với các đại học, học viện và trường đại học là 5 năm / lần.

HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG ĐHBK:

Năm

Nội dung

2005

Là 1 trong 20 trường đại học đầu tiên tham gia kiểm định chất lượng cấp trường ở Việt Nam theo dự án giáo dục Việt Nam – Hà Lan.Đã được kiểm định chất lượng bởi Bộ GD&ĐT.

2009

Tự đánh giá cấp trường lần 2 và đã đăng ký kiểm định chất lượng với Bộ GD&ĐT.