AUN (Asean University Network) được thành lập năm 1995 theo thỏa thuận của các Bộ trưởng giáo dục thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Hiện nay AUN có khoảng 30 trường đại học hàng đầu của 10 nước trong khối Asean tham gia, trong đó, đại diện cho Việt Nam là hai Đại học Quốc gia.

Hệ thống Đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) được thành lập năm 1998. Là một nhóm các lãnh đạo bộ phận quản lý về chất lượng giáo dục của các trường đại học thành viên AUN, là đầu mối phối hợp các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và tìm kiếm các biện pháp cải tiến liên tục chất lượng của các trường đại học trong khu vực ASEAN.

  • Các tiêu chuẩn của AUN:
  1. Tiêu chuẩn về đánh giá hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong
  2. Tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng cấp trường
  3. Tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo.

Hoạt động đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo tại trường ĐHBK:

Thời gian

Chương trình

đã được kiểm định

Tổ chức kiểm định

Kết quả

2009

Điện tử – Viễn thông

AUN-QA

 Đạt

2011

Kỹ thuật chế tạo

AUN-QA

 Đạt

2012

- Kỹ thuật hóa học                       – Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

CET-QA

 Đạt

2013

- Kỹ thuật hóa học                       – Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

AUN-QA

Đạt