ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) là tổ chức của Mỹ có uy tín trên thế giới, chuyên kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo khối kỹ thuật (Engineering), công nghệ (Technology). Tiền  thân  của  ABET  là  Hội  đồng  Kỹ  sư  về Phát triển  Nghề  nghiệp  (Engineers’ Council  for Professional Development – ECPD), thành lập vào năm 1932. Hiện nay, ABET đã kiểm định hơn 3100 chương trình trên 600 trường đại học, cao đẳng trên thế giới. ABET hoàn thành các mục đích của mình thông qua các hội đồng và ủy ban, bao gồm:

-  Uỷ ban Kiểm định Kỹ thuật (Engineering Accreditation Commission-EAC)
-  Ủy ban Kiểm định Công nghệ (Technology  Accreditation  Commission-TAC)
-  Ủy ban Kiểm  định Điện toán (Computing Accreditation Commission-CAC)
-  Ủy ban Kiểm định Khoa học Ứng dụng (Applied Science Accreditation Commission – ASAC).

Các chương trình được ABET kiểm định là các chương trình về kỹ thuật, công nghệ, điện toán, hoặc khoa học ứng dụng, tương ứng do EAC, TAC, CAC, hoặc ASAC thực hiện. Với EAC các tên chương trình phải có từ  ”engineering”, còn với TAC là từ “technology” như là danh từ ở cuối tên, ưu tiên là “engineering technology”. Một chương trình có thể phải được kiểm định bởi hai ủy ban khác nhau nếu tên của nó có chứa các từ hàm ý  thuộc hai lĩnh vực khác nhau. Ví dụ chương trình “Bachelor of Engineering in Computer Science” phải được cả CAC và EAC kiểm định.

  • Các bước cơ bản kiểm định một chương trình đào tạo của ABET:            

−  Các chuyên viên tư vấn về ABET xem xét tài liệu tự nhận xét của cơ sở đào tạo có chương trình được kiểm định.

−  Các chuyên viên ABET tiến hành chuyến thăm kiểm tra thử tại cơ sở đào tạo, rà soát tất cả tài liệu, các môn học, phòng thí nghiệm, và gặp gỡ những người quản trị, giảng viên, sinh viên, …

−  Một nhóm chuyên viên ABET đến cơ sở đào tạo kiểm định chính thức chương trình.

−  Chứng nhận kiểm định của ABET sau khi được cấp sẽ được duy trì ở các năm tiếp theo dưới sự theo dõi của ABET, nếu cơ sở đào tạo muốn.

  • Tiêu chuẩn của ABET: bao gồm 9 tiêu chuẩn:  1. Sinh viên (Student);  2. Mục tiêu đào tạo (Program Educational Objectives);  3. Khả năng sinh viên (Student Outcomes); 4. Liên tục cải thiện (Continuous improvement);  5. Chương trình đào tạo (Curriculum); 6. Ban giảng huấn (Faculty); 7. Cơ sở vật chất (Facilities); 8. Hỗ trợ của trường đại học (Institutional Support); 9. Tiêu chuẩn riêng của từng chương trình (Program criteria).

Kiểm định ABET tại trường ĐHBK:

Năm 2008, Khoa KH&KTMT, Đại học Bách khoa TP HCM được phê duyệt thực hiện dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu và đào tạo”, trong đó, để đánh giá năng lực đào tạo, Khoa sẽ dựa vào kết quả kiểm định của tổ chức ABET, Inc. Khoa đang triển khai thực hiện hai chương trình đào tạo, Khoa học máy tính (KHMT) và Kỹ thuật máy tính (KTMT), theo hướng đạt hai tiêu chuẩn “Chương trình đào tạo” và “Liên tục cải thiện” trong các tiêu chuẩn đánh giá của ABET.

Năm 2013, Khoa KH&KTMT, Đại học Bách khoa TP HCM đăng ký kiểm định ABET hai chương trình đào tạo, Khoa học máy tính (KHMT) và Kỹ thuật máy tính (KTMT), theo hướng đạt hai tiêu chuẩn “Chương trình đào tạo” và “Liên tục cải thiện” trong các tiêu chuẩn đánh giá của ABET.

Thông tin của 2 chương trình:

Kết quả kiểm định dự kiến sẽ công bố vào tháng 7 /2014.