Nhân sự của Ban ĐBCL

 

Hinh The Lam-2010

TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam
   

Trưởng ban
 
Email: lnqlam@hcmut.edu.vn,
 
          lnqlam@yahoo.com
 
Tel: 0903 686 060

Vuu Thi Thuy Trang_DHBK

ThS. Vưu Thị Thùy Trang
      

Phó Trưởng ban
 
Email: vuutrang@hcmut.edu.vn,
 
          vuutrang@yahoo.com
 
Tel: 0909 772 840
002898

CN. Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên
 
Email: huongntt@hcmut.edu.vn
 
Tel: 0988 845 547
Hinh the

KS. Võ Thị Trọng Nhân

Chuyên viên

Email: nhanvo_dbcl@hcmut.edu.vn     

Tel: 0939 085 483

Hinh the _ Anh-003541

CN. Đinh Ngọc Ánh

Chuyên viên 

Email: anhecono2011@gmail.com,          

          dinhanh87@hcmut.edu.vn  

Tel: 01216 566 097